Αξιοποίηση ιλύος από την ΔΕΥΑΑ και το ΔΠΘ

Στην αξιοποίηση της ιλύος, δηλαδή της λυματολάσπης, για γεωργικούς σκοπούς, στοχέυει η ΔΕΥΑΑ Αλεξανδρούπολης, έχοντας την επιστημόνικη στήριξη και συνεργασία του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ. Η χρήση της λυματολάσπης έχει πολλαπλά οφέλη καθώς αφενός βελτιώνει την ποιότητα του εδάφους, αφετέρου, αυξάνει την παραγωγή και μειώνει το κόστος για τους αγρότες καθώς μπορεί να αντικαταστήσει τα χημικά λιπάσματα.